یک روزنامه لبنانی، با بررسی اجمالی وضعیت کنونی عرصه سیاسی عراق از محدود شدن گزینه‌های رهبر جریان صدر پس از مراسم اربعین حسینی (ع)، به سه مورد نوشت.