کوبا درصد بسیاری از جمعیت خود را در برابر بیماری کووید-۱۹ واکسینه کرده است، تقریبا بیشتر از همه کشورهای بزرگ و ثروتمند جهان؛ تنها امارات متحده عربی غنی از نفت است که واکسیناسیون بیشتری نسبت به کوبا دارد.