درباره موضوع ضمانت‌ها تهران معتقد است این مهم با یک توافق متزلزل و بدون ضمانت‌های واقعی محقق نمی‌شود، و این مطالبه‌ی اصلی ایران است که مصداق بارز برخورداری ایران از ثمرات اقتصادی توافق است که فرصت سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی را در کشور فراهم می‌کند.