گزارش ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی در واکنش به تهدید شدن وی به مرگ از سوی عربستان سعودی گفت که این یک اقدام وقیحانه است.