پاپ فرانسیس در هنگام سخنرانی در مورد جنگ اوکراین به گریه افتاد.