گرمای هوا در کشورهای خلیج فارس رنج کارگران خارجی را افزایش داده است.