به دلیل کولاک شدید برف، هزاران راننده آمریکایی در بزرگراه ۹۵ خارج از واشنگتن دی سی شبانه سرگردان شدند.