سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل گوش و چشم آمریکا است.