کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال مصر به توافق رسید.