کوچکترین سگ پلیس جهان که در فهرست رکوردهای گینس ثبت شده بود پس از صاحبش مرد.