دولت آمریکا مجددا کوبا را به فهرست کشورهای حامی تروریسم برگرداند.