هر دو مجلس کنگره آمریکا پیروزی نامزد دمکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کردند تا این مسئله در نهایت رسمیت پیدا کند.