وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا همین امروز مبلغ وام یک میلیارد یورویی را در قالب کمک مالی به اوکراین تایید کرده‌اند.