سازمان تامین کننده لباس و امکان ارتش نروژ می‌گوید اقلام استفاده شده شسته و ضد عفونی شده و قبل از توزیع مجدد بین نیرو‌های جدید از نظر کیفیت بررسی می‌شوند.