وایمنت معتقد است که شناسایی گونه‌های جدید یک ویروس طبیعی است و آنچه این مورد را متفاوت می کند، ویژگی‌های غیرمعمول آن است که آن را خطرناک‌تر هم کرده است.