دانشمندان با بررسی موش ها پی بردند که از دست رفتن نوعی پروتئین موجود در شبکیه چشم می تواند باعث پیری آن شود.