آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق از کشف و ضبط تعدادی موشک و سکوی پرتاب آنها در استان مورد مناقشه این کشور خبر داد.