در یورکشایر انگلیس یک نوع جدید از ویروس کرونا کشف شده است.