دانشمندان ژاپنی، دارویی را شناسایی کرده اند که می‌تواند جایگزین ورزش شود.