به دنبال کشف یک بسته انفجاری در سفارت آمریکا در مادرید، پلیس اسپانیا ساختمان و منطقه مذکور را به محاصره خود درآورد.