دولت نیجر از حمله افراد مسلح به گروهی از مردم در نزدیک مرز نا آرام نیجر با مالی خبر داد.