در ادامه اعتراضات مردم میانمار علیه کودتاچیان، روز یک شنبه ۳۹ معترض دیگر توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.