منابع خبری از کشته شدن دست کم ۳۴ نفر در دو حمله گروه های مسلح در بورکینافاسو خبر دادند.