“پی‌یر عکاس منطقه جنگی بود که در جریان همکاری با ما تقریبا همه خبر‌های بین المللی از عراق تا أفغانستان تا سوریه را برای فاکس نیوز گزارش داد. “