قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان از نیروهای امنیتی این کشور خواست بدون اخطار قبلی و به قصد کشتن به طرف معترضان تیراندازی کنند.