سازمان پلیس جمهوری خودخوانده دونتسک از کشته شدن یک شبه نظامی روس تبار در این منطقه استقلال طلب شرق اوکراین خبر داده است.