مسئول امور مربوط به تغییرات اقلیمی در دولت آمریکا اعلام کرد مقابله با تغییرات اقلیمی، الزامی جدی و امروزی است.