نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که کرونا دلسردی و ناامیدی روزافزونی نسبت به آینده در بین شهروندان آلمانی و به ویژه نسل جوان ایجاد کرده است.