همه گیری کرونا ۱۶۰ میلیون نفر را زیر خط فقر برده و بر اقلیت‌های نژادی غیر سفید و زنان فشار بیشتری وارد کرده است.