وزیر بهداشت ترکیه از مشاهده پنج مورد ابتلاء به ویروس هندی در استانبول خبر داد.