نخستین مورد از گونه جدید ویروس کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در روسیه شناسایی شد.