وزیر بهداشت آلمان نسبت به شیوع سریع گونه انگلیسی کرونا به مردم و مقامات بخش بهداشت این کشور هشدار داد.