کره شمالی شلیک آزمایشی تبدیل موشک بالستیک میان برد خود به یک موشک دوربرد را تائید کرد.