کاخ کرملین روسیه خبر داد که رؤسای جمهور ایران و روسیه در سمرقند دیدار خواهند کرد.