سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت، چین و روسیه مانند برخی کشورهای غربی نبوده و در پی سلطه بر تمام جهان نیستند.