رئیس جمهوری پیشین افغانستان در سخنرانی اخیرش گفت که آمریکابا ادعای مبارزه با افراط گرایی و ایجاد ثبات به به این کشور آمد اما پس از حدود ۲۰ سال در هر دو مورد شکست خورد.