در بین کشور‌های مورد بررسی، میزان کارمندان دولتی عراق به ۳۷ درصد رسید.