«مصطفی دورموش»، کارشناس تنوع زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست ترکیه گفت که شمار شیر‌ها در جهان در دو دهه اخیر ۴۳ درصد کاهش داشته است.