مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری گزارش داد که امید به زندگی در ایالات متحده برای دومین سال متوالی کاهش یافته است.