محققان می گو یند میانگین شاخص آلودگی به کرونا در آلمان در هفته‌ای که گذشت نسبت به بازه قبل از آن ۲۷ درصد کاهش یافته و بقیه کشور‌های اروپایی نیز همین وضع را دارند.