سال قبل اقتصاد انگلیس ۱۰ درصد کوچک شده بود که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور طی سه قرن اخیر و یکی از پایین‌ترین سطح رشد در بین کشور‌های اروپایی و جهان بود. آمار‌های تولید و تجاری رفته رفته وضعیت امیدوار کننده تری پیدا کرده است. در بین بخش‌های مختلف، رشد بخش خدمات ۲۷.۸ درصد بوده است. بخش تولید نیز وارد رشد مثبت شده و ۱۵.۴ درصد بزرگتر شده است.