کاهش حقوق روحانیون مسیحی، راهکار حل مشکل کسری بودجه واتیکان به علت بحران کروناست.