شرکت گازپروم روسیه گزارش داد در حالی که مصرف گاز در اروپا ۳۱ میلیارد متر مکعب افزایش یافته، تقاضای جهانی گاز طی ۷ ماهه سال ۲۰۲۲، ۳۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.