«آیا می‌توانیم تمام نیازهای کالری و تغذیه فضانوردان را با رشد مواد غذایی در محل تامین کنیم؟»