بلومبرگ در تحلیلی به توافق احتمالی ایران و آمریکا برای احیای برجام پرداخت.