ترنس مکارتنی فیلیگیت از چهره‌های مهم جنبش سینما ورایتی در ۹۷ سالگی از دنیا رفت.