ژول بیس از بنیانگذاران استاپ موشن Rankin/Bass بود که پینوکیو به عنوان یکی از آثار مشهور این شرکت است.