کاخ سفید روسیه را به ارتکاب به جنایات جنگی متهم و ادعا کرد که “نشانه‌های قوی” وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه در حال ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین است.