دارایی‌های ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی از فدراسیون روسیه را مسدود خواهد کرد.