ژاپن به دلیل پیامدهای مخرب ناشی از همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر افزایش آمار خودکشی در این کشور، یک «وزارتخانه (مبارزه با) تنهایی» به کابینه دولت اضافه کرد.